Main image for news item

Spaljistens hållbara bidrag

Hållbarhet och utveckling är två begrepp som numera nämns dagligen så väl i media som i samtal människor emellan. Med vad är det och vad har det med Spaljisten att göra? Allt skulle vi vilja påstå, både början, slutet och allt däremellan. Här försöker VD Florim Mustafa och hållbarhetschef Ermal Devce förklara vad den hållbara utvecklingen betyder för Spaljisten, vilka insatser vi gör framåt, varför vi gör dem och hur dem tar sig i uttryck.

För att börja med själva begreppet, hållbar utveckling, myntades det 1987 genom FN-rapporten Vår gemensamma framtid, även kallad Brundtlandrapporten. Där löd definitionen:

  • ”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”

Denna beskrivning rimmar väldigt väl med Spaljistens egna tänk vad gäller hållbarhet, det vill säga att vi alltid har nästa generation i åtanke när vi startar upp nya produkter. Under detta år har vi dessutom börjat fokusera än starkare på punkter och frågor kopplade till den hållbara utvecklingen.

  • – Vi som företag lämnar olika ”footprints” i världen i form av resursförbrukning, klimatpåverkan, arbetsvillkor och mänskliga rättigheter. Detta måste vi, och vill vi, ta fullt ansvar för och prioritera, säger Florim Mustafa, VD för Spaljisten.

Florim menar att hållbarhet och hållbarhetsfrågor också strategiska och affärsmässiga frågor som vi som företag ska se till att prioritera.

  • – Detta gör att vi samtidigt som vi utvecklar företaget affärsmässigt kan ta fullt ansvar för vår omgivning, säger han.  

 

 

Hur arbetar Spaljisten med hållbar utveckling idag?

Spaljisten har redan från sin start som företag i Åseda 1975 arbetat med hållbarhet i olika aspekter, men utan att i större omfattning kategorisera eller närmare definiera hur eller varför. Under 2019 har vi beslutat oss till att bli ett av de företag som vill arbeta och verka för att världen ska kunna nå målen som är satta i Agenda 2030.

 

Agenda 2030 har tagits fram och beslutats av världens länder och består av 17 globala mål för hållbar utveckling som ska nås till år 2030. Den syftar till att förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet för alla kvinnor och flickor, utrota fattigdom och hunger samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Dessa globala mål är integrerade och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling; den ekonomiska-, den sociala- och den miljömässiga dimensionen.

  • – Under våren 2019 gick ledningsgruppen igenom Agenda 2030 och tog beslutet att detta vill vi vara en aktiv del av. Beslutet blev att vi skulle fokusera på fem av de sjutton målen för att nå framgång. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något och vi på Spaljisten kan göra mycket, förklarar Florim.

Agenda 2030 har tagits fram och beslutats av världens länder och består av 17 globala mål för hållbar utveckling som ska nås till år 2030. Den syftar till att förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet för alla kvinnor och flickor, utrota fattigdom och hunger samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Dessa globala mål är integrerade och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling; den ekonomiska-, den sociala- och den miljömässiga dimensionen.

De mål Spaljisten landade i och kommer bidra med är God hälsa och välbefinnande, Jämställdhet, Hållbar energi för alla, Minskad ojämlikhet. samt Hållbar konsumtion och produktion.

Varje mål kommer kompletteras med delmål och representeras och drivas av någon från Spaljistens ledningsgrupp. Detta för att målen ska kunna brytas ned på samtliga nivåer och led i företaget och inte förbli kloka tankar på ett papper.

  • – Ett exempel att belysa hur jag som medarbetare i Spaljistens produktion aktivt kan bidra till att målen i Agenda 2030 uppnås, är att vi, enskilt och tillsammans, arbetar för att minska kassationerna som uppstår i produktionen, säger Ermal Devce, hållbarhetschef på Spaljisten.

Förutom att försöka engagera sina medarbetare i hållbarhetens anda har Spaljisten tagit ett aktivt ställningstagande vad gäller energikälla till sin verksamhet. Här används sedan en tid tillbaka endast lokalproducerad och förnybar el från vindkraftverk i regionen i produktionen. Elen är så pass lokalt producerad att vi till och med kan peka ut från vilka vindkraftverk energin kommer ifrån.

  • – Här har vi tagit ett ansvarsfullt affärsmässigt beslut med både social och miljömässig hållbarhet i åtanke, berättar Ermal. Vi har en strategi- och affärsplan som framhåller hållbarhet som både ett kärnvärde och som en affärsstrategi. Därför är de val och satsningar vi gör nu betydande och jag tycker verkligen vi står för orden att vi har nästa generation i åtanke. Satsningen är också helt i linje med det globala hållbarhetsmålet Hållbar energi för alla som också är ett av Spaljistens fokusmål, där ett tydligt delmål är att väsentligt öka andelen förnybar energi, fortsätter han.

Spaljistens vindkraftverk Karry

Spaljistens vindkraftverk Karry, som bidrar med energi till produktionen i Åseda.

Hållbarhet både på jobbet och på hemmaplan

På frågan om det är något av de fem utvalda målen som ligger vår VD extra varmt om hjärtat håller Florim fram Minskad ojämlikhet. Han har en vision om en arbetsplats som bygger på principen om allas lika rättigheter oberoende av kön, religion, funktionsvariation, ålder eller annan ställning.

  • – Som krigsflykting så har jag jobbat i nu 20 år med att försöka minska olika fördomar som oftast leder till krig. Min dröm är att under min livstid få uppleva att allas lika rättigheter över världen, vilket jag arbetar för både i min yrkesroll och som privatperson.

Förutom att deltaga i olika forum där Florim berättar om sin livsresa försöker han för egen del bidra till den hållbara utvecklingen genom mat- och källsortering som omvandlas till biogas för fordonsbränsle. Han försöker att resa kollektivt så gott det går och vid kortare transportsträckor så blir det nästan alltid en gång- eller cykeltur.

  • – Det kommer hela tiden nya sätt att tänka och leva för att det ska bli hållbart. Så det är viktigt att vi hänger med och försöker bidra till den hållbara utvecklingen framåt, vi har alla ett ansvar för vår planet och kommande generationer, avslutar Florim.

Vi på Spaljisten hoppas att du som medarbetare, samverkanspartner, kund, leverantör, företagsledare och privatperson vill följa med på vår hållbarhetsresa och vårt bidrag till framtiden! Hur kommer du dra ditt strå till stacken? Har du råd eller tips till oss? Vi vill veta! Tveka inte att höra av dig till oss.

 

Översikt av Agenda 2030:s sjutton globala mål för hållbar utveckling.

Översikt av Agenda 2030:s sjutton globala mål för hållbar utveckling. Spaljisten kommer fokusera på God hälsa och välbefinnande (3), Jämställdhet (5), Hållbar energi för alla (7), Minskad ojämlikhet (10) samt Hållbar konsumtion och produktion (12).

2019-10-03

Fler nyheter